Smluvní podmínky wosa.cz platné do 31.12.2015

I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je poskytování datových služeb v rozsahu daném částí C. této smlouvy (dále jen „služby”), spočívající v instalaci a provozu radiového datového spoje spojujícího uživatele s přípojným uzlem poskytovatele a dále spočívající v umožnění přístupu uživatele do sítě Internet, uskutečněného
formou sdílené linky, prostřednictvím sítě poskytovatele.

1.2. Poskytovatel se podpisem této smlouvy zavazuje instalovat koncové místo v místu instalace uvedeném
v části A. této smlouvy a poskytovat uživateli za podmínek daných touto smlouvou výše uvedené služby.
Uživatel se podpisem této smlouvy zavazuje platit za tyto služby cenu a poplatky stanovené touto smlouvou.

II. Definice pojmů

2.1. Službou se rozumí zprostředkování přístupu uživatele ke službám sítě Internet, při využití datové sítě
poskytovatele pro přenos dat mezi koncovým místem a přípojným uzlem poskytovatele. Rozsah služby je
specifikován v části C. této smlouvy.
2.2. Koncové místo je fyzický spojovací bod, ve kterém je uživateli poskytován přístup ke službě
poskytovatele. Předávací rozhraní tohoto koncového místa je zásuvka RJ 45 (Ethernet). Koncovým místem
je nejbližší možné místo, na kterém lze v místě instalace provést připojení k datové síti poskytovatele.
Přemístění nebo jiné umístění koncového místa poskytovatele provede pouze na základě písemného
požadavku uživatele a za poplatek dle aktuálních cen poskytovatele.
2.3. Technická zařízení poskytovatele jsou zařízení, jejichž prostřednictvím je služba uživateli poskytována a
která jsou uvedena v předávacím protokolu. Technická zařízení jsou ve výlučném vlastnictví poskytovatele.
Poskytovatel má právo tato zařízení dle potřeby doplňovat, přemísťovat či upravovat a vyměňovat.
2.4. Předávací protokol je záznam o předání koncového místa uživateli a o zprovoznění služby. Předávací
protokol současně obsahuje specifikaci technických zařízení poskytovatele, prostřednictvím kterých je
služba uživateli poskytována. Podpisem předávacího protokolu každým z účastníků je potvrzeno splnění
závazku poskytovatele dle ust. 1.1 a 1.2. této smlouvy. Předávací protokol se stává nedílnou součástí této
smlouvy.
2.5. Koncové zařízení jsou technické podmínky uživatele uvedené v části B. této smlouvy, které na své
náklady zabezpečuje uživatel.
2.6. Zřizovací poplatek je poplatek zahrnující:
– instalaci a zprovoznění koncového místa
– aktivaci služby.
Zřizovací poplatek nezahrnuje případné stavební úpravy nutné k instalaci technických zařízení
poskytovatele. Při změně smlouvy spočívající ve změně tarifu nebo rozsahu služby se zřizovací poplatek
neplatí.
2.7. Cena služby je cena, kterou tvoří v případě sjednání tarifu bez limitu objemu přenesených dat měsíční
paušální poplatek a v případě sjednání tarifu s limitem objemu přenesených dat měsíční paušální poplatek
a cena za data přenesená nad sjednaný limit.
2.8. Měsíční paušální poplatek je cena služby uvedená v části C. této smlouvy. Je to platba za možnost
využívat službu:
a) v případě sjednání tarifu bez limitu v jakémkoliv rozsahu objemu přenesených dat,
b) v případě sjednání tarifu s limitem do sjednaného limitu objemu přenesených dat.
K úhradě měsíčního paušáního poplatku je uživatel povinen bez ohledu na skutečnost, zda poskytnutou
službu v daném rozsahu využil.
2.9. Záloha na služby je platba uživatele placena zálohově na jeho platební povinnost sjednanou dle této
smlouvy. K této platbě je uživatel povinen v případě, že výše zálohy na služby byla v části C. této smlouvy
sjednána.
2.10. Poplatek za neoprávněný výjezd technika je platba poskytovateli dle čl.5.8.
2.11. Poplatek za obnovení připojení je platba poskytovateli dle čl. 5.7.
2.12. Hlasová služba je kombinace hlasových služeb poskytovaných přes komunikační síť a spojení na místní, dálková a mezinárodní místa určení na pevné nebo mobilní komunikační síti.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat uživateli službu za podmínek uvedených v této smlouvě.
Poskytovatel je povinen umožnit přístup uživatele ke službám Internetu do okamžiku předání koncového
místa uživateli.
3.2. Poskytovatel je povinen poskytovat službu nepřetržitě s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických
a softwarových prostředků, prostřednictvím kterých je služba provozována.
3.3. Poskytovatel je oprávněn při korespondenci s uživatelem užívat e-mailovou adresu přidělenou uživateli,
jež je uvedena v části B. této smlouvy. Zpráva odeslaná poskytovatelem uživateli do této schránky se
považuje bez dalšího za doručenou.
3.4. Poskytovatel je povinen vést evidenci přenesených dat o využívání služby uživatelem za období vždy
tří předcházejících měsíců.
3.5. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz koncového zařízení uživatele.

IV. Práva a povinnosti uživatele

4.1. Uživatel má právo na užívání služby v rozsahu a způsobem odpovídajícím touto smlouvou stanoveným
podmínkám. Při užívání služby nesmí porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob.
Uživatel je současně povinen seznámit se zásadami obsluhy síťových služeb a operačních systémů, jejichž
znalost je nezbytná pro užívání služby.
4.2. Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené
údaje mohou být napadeny nebo ztraceny, kdy za toto nenese poskytovatel odpovědnost. Poskytovatel dále
nenese odpovědnost za informace, údaje a data dostupná v síti Internet a za jakékoliv škody vzniklé
uživateli přístupem třetích osob k jeho koncovému zařízení nebo za ztráty dat uživatele na jeho koncovém
zařízení.
4.3. Uživatel je povinen umožnit poskytovateli v místě koncového místa provádění prací souvisejících s
dodávkou služeb a s montáží technických zařízení poskytovatele, jakož i s jeho opravami, úpravami,
údržbou, seřizováním, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží apod. Pokud výše
uvedené nebude poskytovateli ze strany uživatele umožněno, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.
4.4. Uživatel není oprávněn používat instalovaná technická zařízení poskytovatele k jiným účelům, než ke
kterým byla dle této smlouvy poskytnuta, ani jakkoli upravovat jejich konfiguraci či tyto přemisťovat. Uživatel
není oprávněn k technickým zařízením poskytovatele umožnit připojení třetích osob.
4.5. Uživatel je povinen po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu oznamovat poskytovateli písemně
nebo elektronickou poštou, na e-mailovou adresu poskytovatele, změnu všech svých identifikačních údajů,
uvedených v části A. této smlouvy pod položkou „uživatel” nebo „adresa pro doručování”. Tyto změny je
uživatel povinen oznámit poskytovateli do sedmi dnů ode dne, kdy k nim došlo. Výše uvedeným způsobem
nelze měnit podmínky sjednané touto smlouvou.
4.6. Uživatel je oprávněn pro korespondenci s poskytovatelem využívat e-mailovou schránku poskytovatele
uvedenou v záhlaví této smlouvy, to pak s výjimkou uvedenou v odst. 6.2. této smlouvy (hlášení poruch). V
případě užívání jiné e-mailové schránky pro korespondenci s poskytovatelem nenese poskytovatel
odpovědnost za doručení zprávy.
4.7. Uživatel se podpisem této smlouvy dále zavazuje:
a) nepokoušet se o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu
nebo k jejich užívání není oprávněn,
b) nepoužívat služby a zařízení poskytovatele ani jeho doplňková zařízení k porušení
autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu, jakož i získání
neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho softwaru nebo datům,
c) nepoužívat ani nešířit jakékoliv prostředky nebo nástroje ohrožující bezpečnost datové sítě nebo
umožňující její narušování,
d) zdržet se jakýchkoli jednání porušujících etická pravidla chování na síti Internet, zejména nezasílat
prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv.spamming,scanování portů atd.)
4.8. V případě porušení závazku uživatele uvedeného v odst. 4.3., 4.4., 4.5. a 4.7. této smlouvy má
poskytovatel právo od této smlouvy odstoupit.
4.9. V případě, že uživatel poruší svůj závazek uvedený v odst. 4.7 nebo nastane skutečnost zakázaná v
odst. 4.7. této smlouvy, je poskytovatel oprávněn službu na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit bez
předchozího upozornění uživatele, a požadovat po uživateli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč
(desetitisíc korun českých) za každé takové porušení, a uživatel je povinen takovou smluvní pokutu
poskytovateli uhradit. Uplatněním práva na smluvní pokutu není dotčeno právo poskytovatele požadovat
náhradu škody.
4.10. V případě, že poskytovatel přidělil uživateli IP adresu, je uživatel povinen uvolnit ji v den, kdy tato
smlouva byla ukončena.
4.11. Uživatel hlasových služeb smí tyto služby využívat výhradně z telekomunikačního zařízení fyzicky umístěného v místě uvedeném ve smlouvě. Účastník nesmí uskutečnit volání, pokud se fyzicky nenachází na uvedeném místě.
4.12. Uživateli je umožněno volání na tísňové linky jen u hlasových služeb s přiděleným geografickým telefonním číslem. V takovém případě je jako lokalizační údaj předávána smluvená adresa připojení.
4.13. Uživatel smí ke komunikační síti připojit jen zařízení schválené pro provoz v České republice a určené k danému účelu užití.
4.14. Uživatel hlasových služeb má právo na přenesení telefonního čísla. Cena za přenesení čísla od jiného poskytovatele je stanovena jednorázově dle platného ceníku. Žádost uživatele o přenos telefonního čísla k jinému poskytovateli je důvodem pro vypovězení hlasových služeb, poskytovatel poskytování hlasové služby na daném čísle ke dni přenosu ukončí bez nároku na další paušální poplatky za ukončenou službu. Lhůta pro přenesení telefonního čísla činí čtyři pracovní dny a začíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni podání žádosti přejímajícímu poskytovateli.

V. Platební podmínky

5.1. Zřizovací poplatek je splatný při předání koncového místa poskytovatelem uživateli.
5.2. Záloha na služby je splatná v termínu uvedeném v daňovém dokladu poskytovatele. Uhrazenou zálohu
na služby je poskytovatel oprávněn použít na úhradu platebních povinností uživatele, s jejichž splněním je
uživatel v prodlení. Použití zálohy na služby je poskytovatel povinen ve svém nejbližším zúčtovacím období
uživateli vyúčtovat. Nespotřebovanou zálohu na služby je poskytovatel povinen uživateli vrátit do 10-ti dnů
ode dne ukončení účinnosti této smlouvy.
5.3. Cenu služby je uživatel povinen hradit poskytovateli vždy měsíčně, na základě daňového dokladu
poskytovatele a v termínu jeho splatnosti. Cenu služby je poskytovatel oprávněn účtovat ode dne předání
koncového místa uživateli. Podklad pro vyúčtování ceny služby je poskytovatel povinen předložit
uživateli na jeho žádost a na jeho náklady, nejvýše však za poslední tři měsíce. Cena služeb je
splatná, nestanoví-li daňový doklad poskytovatele lhůtu pozdější, vždy do 15. dne příslušného
kalendářního měsíce za předcházející měsíc. V případě, že uživateli vznikne povinnost hradit cenu
služby za necelý kalendářní měsíc, je měsíční paušální poplatek počítán poměrně za kalendářní dny
tohoto měsíce, v nichž povinnost hradit cenu služby trvala. Stejným způsobem je krácen sjednaný
limit objemu přenesených dat v případě, že je sjednán tarif s limitem. Toto ustanovení se použije
obdobně při zániku povinnosti hradit cenu služby, který nastal v průběhu kalendářního měsíce.
5.4. Poskytovatel není oprávněn jednostranně měnit cenu služby po dobu, uvedenou v počtu měsíců
v bodu B, vypověditelnost smlouvy a počítaných ode dne podpisu této smlouvy, vyjma zákonné
změny sazby DPH. Po uplynutí uvedené lhůty je poskytovatel oprávněn svým oznámením,
doručeným uživateli jeden měsíc předem, změnit cenu služby dle aktuálního vývoje na trhu. Úhradou
nové služby je tato uživatelem odsouhlasena. V případě nesouhlasu uživatele se změnou ceny
služby je uživatel povinen hradit službu v původně sjednané výši a poskytovatel je oprávněn od této
smlouvy odstoupit.
5.5. V případě objednání dalších služeb či zpoplatněných úkonů poskytovatele je uživatel povinen
hradit cenu těchto služeb či úkonů ve výši aktuálních cen poskytovatele, a to na základě daňového
dokladu poskytovatele a v termínu jeho splatnosti.
5.6. V případě prodlení uživatele s úhradou zřizovacího poplatku nebo ceny služby nebo ceny dalších
služeb či úkonů je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné
částky za každý den jeho prodlení.
5.7. Poskytovatel je oprávněn pozastavit v plném rozsahu nebo částečně poskytování služby v
případě, že uživatel je v prodlení s úhradou ceny služby a jeho prodlení trvá déle než patnáct dní.
Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služby do doby, než bude dlužná částka uživatelem
uhrazena. Před pozastavením je poskytovatel povinen, nejméně tři dny předem, informovat uživatele
o jeho prodlení s úhradou ceny služby, a to formou elektronické zprávy. Po dobu pozastavení služby
nezaniká povinnost uživatele hradit měsíční paušální poplatek. Za obnovení poskytování služby je
poskytovatel oprávněn účtovat uživateli poplatek za obnovení. Poskytovatel je povinen obnovit
poskytování služby do dvou pracovních dnů poté, co mu uživatel uhradí dlužnou částku. Pokud
uživatel dlužnou částku a účtovaný poplatek za obnovení neuhradí ve lhůtě do 30-ti dnů od
pozastavení služby, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5.8. Poskytovatel vyúčtuje uživateli poplatek za neoprávněný výjezd technika v případě, že uživatel
nahlásí poruchu připojení, u které bude při výjezdu diagnostikováno, že není způsobena závadou na
zařízení poskytovatele (např. uživatel má poškozené PC nebo jeho operační systém, zavirované PC,
vadný router, switch apd.). Tento poplatek nezahrnuje opravu vadného zařízení uživatele.
5.9. V případě, že u cen v této smlouvě není uvedeno, že jsou včetně DPH, jedná se o ceny bez
DPH, ke kterým je účtováno DPH ve výši dle platné zákonné úpravy. Ceny včetně DPH je
poskytovatel oprávněn měnit ve výši aktuální sazby DPH.

VI. Odstraňování poruch a závad a nároky z vadného plnění

6.1. Uživatel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že při poskytování služeb může docházet k
občasnému snížení kvality, dočasnému omezení služby, popř. k přerušení poskytovaných služeb.
Pokud takovouto skutečnost lze předvídat, oznámí ji poskytovatel uživateli předem prostřednictvím
elektronické pošty nebo prostřednictvím své internetové schránky. V případě tohoto oznámení
poskytovatele nemá uživatel povinnost oznámit závadu způsobem uvedeným v odst. 6.2. této
smlouvy.
6.2. V případě zjištění závady nebo poruchy v poskytování služeb je uživatel povinen tuto skutečnost
neprodleně oznámit poskytovateli osobně, telefonicky, faxem nebo na e-mailovou adresu
poskytovatele: poruchy@wosa.cz.
6.3. Poskytovatel je povinen odstranit závady v poskytování služeb, spočívající v jeho zařízeních, ve
lhůtě nejpozději čtyř pracovních dnů ode dne, kdy tyto závady uživatel oznámil způsobem uvedeným
v odst. 6.2. této smlouvy. Poskytovatel není v prodlení s odstraněním poruchy či závady v případě, že
tyto spočívají na straně uživatele nebo z důvodu objektivních (např. přerušení dodávky elektrické
energie apod.)
6.4. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním uživatelem oznámených závad delšího než 10
dní po sobě jdoucích je uživatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6.5. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel, to pak s výjimkou případů, kdy závadu způsobil
uživatel nebo osoba, jíž umožnil přístup k zařízení poskytovatele anebo jde-li o závadu způsobenou
koncovým zařízením nebo na koncovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel
oprávněn účtovat uživateli a uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady na odstranění této
závady.
6.6. Oznámí-li uživatel poskytovateli závadu, ačkoliv v poskytování služeb k poruše ani k závadě
nedošlo, nese uživatel náklady poskytovatele, které poskytovatel na základě tohoto bezdůvodného
oznámení uživatele vynaložil.
6.7. Pokud je závadou na systému či síti poskytovatele znemožněno uživateli řádné užívání služeb v
jednom dni po dobu delší než 6 hodin, má uživatel právo na jednorázové snížení měsíčního
paušálního poplatku vždy o jednu třicetinu. Pokud by poskytovatel po dobu více než deseti
kalendářních dnů v měsíci neplnil touto smlouvou sjednané služby, vzniká uživateli nárok na vrácení
celého měsíčního paušálního poplatku v případě, že jej za tento měsíc již zaplatil. Veškeré doby
neposkytování služeb se počítají od okamžiku, kdy uživatel oznámil poskytovateli poruchu způsobem
uvedeným v odst. 6.2. této smlouvy. Výše uvedené nároky uplatňuje uživatel telefonicky, písemně,
faxem nebo osobně ve lhůtě do dvou měsíců poté, co uživatel poskytovateli závadu oznámil.
Poskytovatel pak provede vyúčtování uplatněné a oprávněné slevy při následném vyúčtování služeb
uživateli. K později uplatněným nárokům uživatele nelze přihlédnout.

VII. Doba trvání smlouvy

7.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se závazkem dle bodu B této smlouvy.
7.2. Poskytování služeb lze ukončit:
a) písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a začne plynout prvním dnem následujícím
po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě výpovědi uživatele podané v době před
uplynutím počtu měsíců dle bodu B, vypověditelnost smlouvy, po podpisu této smlouvy, nezačne tato
doba běžet dříve, než po uplynutí tohoto počtu měsíců (uvedených v bodu B , vypověditelnost
smlouvy) počítaných od podpisu této smlouvy,
b) písemným odstoupením poskytovatele dle odst. 4.8., 5.4. nebo 5.7 této smlouvy
c) písemným odstoupením poskytovatele pokud:
– poskytovatel ztratil oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět této smlouvy,
– byla ukončena smlouva s vlastníkem příslušné nemovitosti, kde jsou umístěna technická zařízení
poskytovatele, jejichž prostřednictvím je služba uživateli poskytována nebo poskytovatel ztratí
možnost jejich umístění,
– nastanou při instalaci koncového místa nepředvídatelné okolnosti, které znemožní tuto instalaci a
zprovoznění služby. Jestliže z těchto důvodů nelze předat koncové místo uživateli do 30-ti dnů ode
dne podpisu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího zaniká,
d) písemným odstoupením uživatele dle odst. 6.4. této smlouvy,
e) písemným odstoupením uživatele během prvních 30 dní, počítaných od data předání
internetové přípojky uživateli. V tomto případě neplatí ujednání dle odst. 7.3. a poskytovatel je
povinen vrátit zřizovací poplatek uživateli, dále se v tomto případě ruší také ujednání dle odst. 5.3. a
poskytovatel nebude uživateli účtovat poplatek za poskytnutou službu.
7.3. V případě ukončení poskytování služeb nemá uživatel právo na vrácení zřizovacího poplatku.
7.4. Po skončení poskytování služeb je uživatel povinen vrátit poskytovateli jeho technická zařízení,
jejichž prostřednictvím byla služba uživateli výhradně poskytována. V případě, že tak uživatel neučiní
do sedmi dnů ode dne ukončení poskytování služeb, má poskytovatel právo vyúčtovat mu smluvní
pokutu až do výše 15.000 Kč, kterou je uživatel povinen uhradit ve lhůtě 10-ti dnů ode dne jejího
vyúčtování.

VIII. Společná ustanovení

8.1. Ostatní touto smlouvou blíže neupravené právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona.
8.2. Podpisem této smlouvy se ruší mezi stranami případně dříve uzavřená smlouva se stejným
předmětem plnění. V tom případě se předmět plnění dle této smlouvy považuje za pokračování či
touto smlouvou sjednanou změnu v poskytování služby a neuplatní se ta ustanovení smlouvy,
vztahující se k instalaci a poplatkům spojených s instalací uvedené služby.
8.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami.
8.4. Tato smlouva je sepsána a každým z jejich účastníků i podepsána v celkem dvou vyhotoveních s
platností originálu každého z nich s tím, že jejím podpisem každý z účastníků potvrzuje převzetím
jednoho z nich.

Komentáře nejsou povoleny.