Zásady zpracování osobních údajů

Tyto Zásady jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

Správcem osobních údajů je společnost H-data, spol. s r.o., Václavská 222/4, 603 00 Brno, IČ:60702290, info@wosa.cz, +420 534 001 200, http://www.wosa.cz.

Využíváme pověřence pro ochranu osobních údajů, který je dostupný na dpo@hdata.cz

H-data s.r.o. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.

Účely zpracování, důvody a doby zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu. Pro zpracování z titulu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nepotřebujeme souhlas a zpracování nelze odmítnout. Proti zpracování z oprávněných zájmů lze podat námitku.

Odběratelé služeb nebo zboží

Abychom Vám mohli služby poskytnout evidujeme Vaše základních identifikační a kontaktní údaje a údaje související s poskytnutou službou nebo zbožím.

  • Základní identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, dič fyzické osoby, trvalá adresa, rodné číslo (u smlouvy na služby elektronických komunikací)
  • Platební údaje: bankovní účet, sipo
  • Doplňkové údaje u zakoupeného zboží: zakoupené zboží
  • Internetová přípojka: ip adresa, mac adresa, adresa (souřadnice) koncového zařízení
  • Emailová schránka: přístupové údaje, emailové kontakty, obsah emailů
  • VOIP telefonie: telefonní číslo, adresa umístění koncového zařízení
  • UNIFI: přístupové údaje, mac adresy připojených zařízení

Tyto údaje zpracováváme z titulů plnění smlouvy, plnění zákonných povinností (vedení účetnictví) a oprávněného zájmu (řešení případných právních sporů) a budou vedeny po dobu 5 let od skončení smlouvy nebo záruky, nebo po dobu 3 měsíců, pokud k podpisu smlouvy nedojde.

Kontaktní osoby

Jste-li kontaktní osobou našeho zákazníka nebo smluvního partnera, evidujeme o Vás za účelem plnění smlouvy základní kontaktní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, funkci, email a telefon po dobu platnosti smlouvy. Z oprávněného zájmu vymožení pohledávek zpracováváme kontaktní údaje osob vedených jako fakturační kontakt až do úplného splacení pohledávek.

Návštěvníci sídla firmy H-data

Ve veřejných prostorách v sídle společnosti H-data jsou umístěny kamery se záznamem zpracovávaným maximálně po dobu 30 dnů ode dne pořízení z oprávněného zájmu společnosti chránit svůj majetek.

Návštěvníci webových stránek

Na webových stránkách využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Provozní a lokalizační údaje

Dle § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsme povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování naší veřejné komunikačních sítě, při poskytovávání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a na vyžádání je předat Policii, Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství či České národní bance.

Dle § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsme povinni uchovávat provozní údaje služby do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno reklamací.

Provozní a lokalizační údaje jsou nutné pro poskytnutí služby a zajištění bezpečnosti, tedy pro plnění smlouvy.

Z těchto titulů zpracováváme provozní a lokalizační údaje po dobu 6 měsíců.

Přehled Vašich práv

Právo na informace

Vaším právem je požádat H-data s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout nebo zpoplatnit požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

Máte právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.

V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat.
Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze
záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Zabezpečení Vašich osobních dat

H-data s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Předávání osobních údajů

Při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti H-data, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti H-data, musí je dostatečně zabezpečit a nesmí je využít jinak.

Kategorie zpracovatelů: subdodavatelé služeb

Kategorie příjemců: externí technici

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Kam se můžete obrátit

Pro uplatnění svých práv a s dotazy na ochranu osobních údajů se obracejte na email info@wosa.cz nebo na sídlo naší společnosti.

H-data s.r.o. rovněž využívá pověřence pro ochranu osobních dat pro zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji. Kontaktní adresa je dpo@hdata.cz

Komentáře nejsou povoleny.